Forretning

Hos Ghiladi Advokater er det vigtigt for os, at du er tryg, når vi behandler din sag og varetager dine personfølsomme oplysninger. 

 

Derfor arbejder vi under en række fastsatte forretningsbetingelser og advokatetiske regler, der er gældende for samtlige sager, som vi behandler.

Virksomhedens juridiske og praktiske oplysninger

Ghiladi advokater er organiseret som interessentskab, Ghiladi Advokater I/S.

Alle advokaterne hos Ghiladi Advokater er beskikket af Justitsministeriet I Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Ghiladi advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokaterne hos Ghiladi Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af regler om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Ghiladi Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Betingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, der overlades til advokatfirmaet.


Sådan udfører Ghiladi advokater opgaven for dig

Advokatfirmaet og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. Advokatfirmaet forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. Advokatfirmaet udfører alle opgaver i overensstemmelse med Advokatrådets advokat-etiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Skriftligt materiale

Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Ghiladi Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Regler om hvidvask

Advokatfirmaet er undergivet reglerne i hvidvask-loven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Advokatfirmaets rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Honorar

Advokatfirmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang herunder.

 

Omkostninger forbundet med løsning af opgaven

Ghiladi Advokater oplyser om honorarets størrelse på forhånd

Når vi går i gang med en opgave, oplyser vi størrelsen på honoraret, hvis klienten efterspørger det – og hvis der er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis advokatfirmaet ikke kan oplyse om honoraret på forhånd, vil vi oplyse den måde, vi beregner honoraret på – f.eks. de timepriser advokatfirmaet anvender. I forbrugerforhold giver advokatfirmaet klienten oplysninger om honoraret, inden vi begynder på arbejdet.

Fakturering og betalingsbetingelser

Normalt fakturerer vi, når opgaven er udført. Der kan kræves forudbetaling af større eksterne omkostninger eller a conto honorar. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser

Ansvar

Advokatfirmaet er ansvarlig for den rådgivning, vi leverer i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 

 

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de regler, der gælder for advokaters virke. Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i HDI Gerling Fosikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Ghiladi Advokater hæfter ikke for rådgivere og leverandører

Advokatfirmaets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til. Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Tavshedspligt

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.

 

Alle i Ghiladi Advokater er pålagt en udvidet tavshedspligt.

Klientmøder

Advokatfirmaet forvalter alle klientmidler, der bliver betroet os, efter Advokatsamfundets regler – midlerne bliver indsat på klientkonti.

 

Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

CVR: 33231687 

Reg.nr: 7264

Konto nr: 1394076

Mobilepay: 423233

Reg.nr: 4387

Konto nr: 12630360

CVR: 33231687